Wizja i Misja Przedszkola

Wizja Przedszkola
* Pragniemy stworzyć przedszkole przyjazne środowisku, w którym będziemy rozbudzać
u dzieci ciekawość otaczającego je świata, wzbogacać wiadomości na temat przyrody, rozwijać spostrzegawczość oraz wrażliwość jak również kształtować świadomość ekologiczną.
* Dzieci poznają przyrodę, uczą się ją szanować i chronić, podziwiać jej piękno.
* Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, potrafiące wyrażać własne uczucia
i myśli, aktywne, zadowolone z osiąganych sukcesów, promujące zdrowy styl życia
i zachowania proekologiczne.
* Pragniemy w partnerskich relacjach z rodzicami stworzyć bezpieczne i przyjazne dzieciom przedszkole.
* Chcemy stworzyć placówkę przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
* Przedszkole umożliwi wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględni
w swoich działaniach potrzeby środowiska
* Atmosfera będzie sprzyjać akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałać izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich ,,inności".
* Zatrudniamy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
* Pragniemy stworzyć dzieciom możliwość do samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy
i piękna.

Misja Przedszkola
*Przedszkole jest miejscem wspaniałej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń
i pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i akceptacji.
* Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm
i poczucie własnej wartości.
* Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie rozwijali się w bezpiecznym i czystym środowisku, dlatego uwrażliwiamy je na piękno otaczającej je przyrody.
* Uczymy miłości do przyrody, odpowiedzialności i sposobów jej ochrony jak również działań na rzecz ochrony środowiska.
*Dążymy do stworzenia sytuacji do przeżyć w bezpośrednim kontakcie z obiektami
i zjawiskami przyrodniczymi.
* Pragniemy zaopatrzyć dzieci w zasadnicze wiadomości o ekosystemach, obiektach
i zjawiskach występujących w ich najbliższym środowisku życia.
* Staramy się dzieciom uzmysłowić związki przyczynowo - skutkowe wszelkich procesów przyrodniczych, zwłaszcza w najbliższym środowisku ich życia i działalności.
* Pragniemy ukształtować postawę oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych
i maksymalnej ich ochrony.
* Nasze przedszkole pobudza twórczą inwencję dziecka poprzez samorealizację
w ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej.
* respektujemy indywidualne potrzeby dziecka i wspieramy w dążeniu do samodzielności.
* W naszych działaniach promujemy najwyższe wartości moralne. Uczymy tolerancji, życzliwości, empatii, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
* Zadbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami
w działaniach przedszkola.
Przedszkolowo.pl logo