Współpraca z Rodzicami

CEL OGÓLNY:
  • wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.


TEMATYKA:
  • Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami
  • Zebrania z rodzicami (rozpoczynające rok) – poznanie oczekiwań rodziców, wybór Rady Rodziców
  • Spotkanie Rady Rodziców i planu jej działania oraz spotkań z dyrektorem
  • Indywidualne kontakty – wywiad z rodzicami w celu poznania środowiska rodzinnego dziecka
  • Wywieszanie na gazetkach informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu (wiadomości, umiejętności, postawy, wiersz, piosenka)
  • Dzień Otwarty dla rodziców – przekazanie informacji o wynikach obserwacji, postępach dzieci oraz wynikach diagnozy (dzieci 5 i 6-letnie)
  • Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola
  • Dokumentowanie współpracy z rodzicami: plan współpracy, listy obecności na zebraniach, ewidencja rozmów z rodzicami, protokoły, zgody rodziców, upoważnienia


Przedszkolowo.pl logo